Moeder/Mother

 

Ik heb issues met mijn moeder. De vraag is waarom. Het is niet gemakkelijk om dit te verklaren, want als ik dat weet, kan ik dat proberen te accepteren, en dan langzamerhand loslaten.

Zo simpel is dit bij lange na niet. Het hangt als ‘n zwaard boven mijn hoofd hangen en komt te pas en on te pas naar boven. Dus bedacht ik me om het woord ‘ Moeder ‘ eens te googlen, en wat ik toen las; viel me tegen. De definitie op Wikipedia luidt als volgt :

Moeder :

Moeder is de naam voor een vrouw of vrouwelijk dier met nageslacht. Meestal zal de vrouw het nageslacht zelf gebaard hebben, dan wordt gesproken van de biologische moeder. Als het kind een andere moeder heeft, dan wordt al naargelang de situatie gesproken van een adoptiemoeder, pleegmoeder of stiefmoeder maar in de praktijk wordt deze vaak ook moe

Blijkbaar was mijn verwachting bij ‘t woord ‘ Moeder ‘ groter, dan dat de letterlijke betekenis. Daar zit één van de pijnpunten, over mijn verwachtingen t.a.v. Mijn moeder. Naar mijn mening betekent moeder-zijn veel meer, dan het feit dat je voor nageslacht zorgt, of kunt zorgen. Hoe complex is het niet om moeder te worden, maar om daadwerkelijk moeder te zijn. Natuurlijk doe je het, als moeder, nooit goed. Ik ben zelf ook moeder, en heb ook zo mijn blinde vlekken, zoals ieder mens, en zal er altijd iets te klagen zijn over hetgeen hij/zij gemist heeft in de opvoeding. Dus doe je het als ouder, bijna nooit, goed. Dit alles heeft ook weer met verwachtingen te maken. Wat verwacht je van ‘n moeder, wat verwacht je van ouders. Wat mag je verwachten, wat is realistisch ? Hoe dun is die lijn tussen ‘n beetje, en net niet, of totaal niet?

Moeder is ook ‘n product van haar tijd, zij is zo geworden door het leven dat zij geleefd heeft. Zij zal naar eer en geweten haar best hebben gedaan om de kinderen op te voeden. Waarom voelt dat dan als niet genoeg?

Mijn oog viel op ‘n stuk genaamd “ De perfecte moeder “ van Aminatta Forna – zij ontkracht de mythen rond het moederschap.

In 1997 heeft er een stukje gestaan in de Volkskracht wat begint met :

Vroeger voedde, kleedde en troostte een moeder haar kroost en daarmee had ze haar plicht gedaan. Nu is ze ook verantwoordelijk voor de psychologische ontwikkeling en de intellectuele prestaties van haar kinderen. Wie er niet in slaagt een maatschappelijk geslaagde, evenwichtige volwassene af te leveren, heeft als moeder gefaald.

Zij slaat de spijker op z’n kop, met deze inleiding. “ Wie er niet in slaagt een maatschappelijk geslaagde, evenwichtige volwassene af te leveren, heeft als moeder gefaald. “ Deze zin zegt genoeg. Dit is haar niet gelukt.

Op mijn 30e kreeg ik in therapie te horen dat ik als kind emotioneel verwaarloosd ben, en mede daardoor de depressie bij mij ( Dysthyme stoornis ) is ontstaan. (Op vroege leeftijd.) Het is ‘n chronische vorm van depressie, waar ik mij heb weten uit te knokken. ( Maar nog altijd bestaat de kans voor een terugval )

Emotionele verwaarlozing;

In het geval van emotionele verwaarlozing geven ouders een kind stelselmatig onvoldoende aandacht of genegenheid: ze negeren de basale behoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun.

Dat is de angel, de angel van issues die ik heb met mijn moeder. De honger die ik ondanks mijn 47 jaar, nog steeds koester, om die liefde, warmte en geborgenheid en steun te kunnen/mogen ervaren van mijn moeder. In de wetenschap dat dit nimmer zal gebeuren. Blijft dit ‘n ongelofelijk pijnpunt in mijn leven. Hoe ik ook mijn best doe, om mijn leven mooier te kleuren, en mijn kwaliteiten te benutten, en dit te delen met mensen om mij heen, en de buitenwereld, blijft er toch altijd zo’n duiveltje die aan mijn stoelpoten blijft knagen. Want dat zal ik nimmer krijgen van haar, die mij op deze wereld heeft gezet.

Ik wil dat ik dit los kan laten, maar het in contact staan met haar, of het juist geen contact hebben lost het niet op. Het blijft ‘n wond die zo nu en dan wordt opgereten, opdat er weer een korstje op kan groeien, maar helen zal ‘t, bij mijn weten, nooit.

 

Marjon.

~ 0 ~

In English

 

Mother.

I have issues with my mother. The question is why. It is not easy to explain this, because if I knew, I could try to accept it, and then slowly let it go.

This is by no means so simple. It hangs as a sword over my head (Dutch saying) and comes and goes as it pleases. So it occurred to me to google the word ‘Mother’ and once I began to read; disappointed me. The definition on Wikipedia is as follows:

“Mother:

Mother is the name for a woman or female animal with offspring. Usually the woman will have offspring birth itself, it is referred to the biological mother. If the child has a different mother, then depending on the situation, spoke of an adoptive parent, foster mother or stepmother, but in practice it is often too tired

Apparently my expectation with the word “Mother” bigger than the literal meaning. That is one of the pain points, my expectations of my mother. In my opinion means mother are so much more than the fact that you care for offspring, or can provide. How complex is it not to become a mother, but to be a mother. Ofcourse you’re never good enough as a mother. I myself am also a mother, and I also have my blind spots, like every human being, and there will always be something to complain about what he / she has missed in upbringing. So as a parent, there isn’t such as perfection. This all has got to do with expectations What do you expect from a mother, what do you expect from your parents. What to expect, what is realistic? How thin is the line between a little, and not quite, or not at all?

Mother is also a product of her time, she has become thought the life she has lived. She will conscientiously done to raise the children. Its best Why does it feel like not enough?

On the internet I saw a piece called “The Perfect Mother” by Aminatta Forna – they debunked the myths surrounding motherhood.

In 1997, a piece was written in the Dutch Newspaper which begins:

Previously fed, clothed and comforted a mother and her offspring thus she had done her duty. Now she is also responsible for the psychological development and intellectual achievements of her children. Whoever fails to deliver a socially successful, balanced adult has failed as a mother.

She hit the nail on the head with this introduction. “He who fails to deliver a socially successful, balanced adult has failed as a mother. “This sentence says it all. This is how she failed.

In my 30th I was told in therapy that I am emotionally neglected as a child, and partly the reason that the depression in me (Dysthymic Disorder) arose. (At an early age.) This is a chronic form of depression, which I happily faught my way out of. (But still there is the possibility of a relapse)

Emotional neglect;

In the case of emotional neglect parents give a child systematically enough attention or affection: they ignore the basic needs of the child with love, warmth, security and support. ”

That is the angel, the angel of issues I have with my mother. The hunger that I, despite my 47 years, still cherish, to / recieve that love, warmth and security and support may experience from my mother. Knowing that this will never happen. This remains a incredibly sore point in my life. How I try my best, to color my life more beautiful and utilize my skills and to share it with people around me, and the outside world, there remains always such a devil who keeps gnawing. Because I’ll never get her aproval from her, who put me in this world

I wish that I could let it go, but being in touch with her, or just have no contact does not solve it. It remains a wound that every now and then is torn, so that there can grow a crust again, but this scar will never heal.

Marjon

Image

Image

Image

Advertisements

4 thoughts on “Moeder/Mother

 1. arie

  Probeer je eens te verplaatsen in de opvoeding van je moeder, en haar moeder. Want jouw moeders moeder is ook een product van haar tijd… Zij gaf door, wat zij ervoer in haar opvoeding….

  Vroeger waren de regels “anders” , simpeler…… 😦

  Liefs en een dikke Sterkteknufff

  Reply
  1. M@rjonwrites Post author

   Dat werkt niet zo Arie, Ik begrijp heus wel dat het toen anders was dan nu.
   Maar nee, zo gemakkelijk is ‘t niet helaas. Dank voor jouw lieve woorden.
   Liefs, Marjon.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s