Ric O Barry in The Parlement in The Hague. Ric O Barry in 2e Kamer

Ik wilde er zo graag bij zijn in de Tweede Kamer, waar ik nog nooit binnen was geweest, maar Ik was ruimschoots op tijd, zodat m’n rode kop nog ff uit kon dampen. Ook ‘n vorm van sport trouwens 😉

trudie en ik

Het was jammer dat er niet zoveel Kamerleden waren. Er was ook elders ‘n debat gaande zag ik op een van de Tv’s daar. Toen ik de Tweede Kamer binnenkwam, moest zowel mijn tassen/jas als ikzelf door ‘n detectiepoortje, en JA HOOR ! Ik ging af.. heeft u wat bij zich? Riem ofzo? Nee zei ik, ‘wel m’n ketting en BH ‘! Hij kon er niet om lachen, de sjagerijn, dus ik mocht m’n armen wijd doen, kon ik lekker uitwasemen, en toen ging hij met de detector over  my body !

Ik mocht er in, kreeg een sticker, en moest m’n spullen goed opbergen. Er mochten binnen GEEN foto’s worden gemaakt !

Gewapend met telefoontje liepen we de roltrap op, en naar de zaal. Alwaar al veel activisten zaten met hun hart op de juiste plek.

Het begon iets later dan gepland, en daar kwam Ric O Barry binnen, ik ken hem alleen van de verhalen/foto’s en filmpjes online. De dolfijnen trainer in de 70-tiger jaren, van Flipper. Die zijn leven beterde, en zich ging verzetten tegen Dolfijnen in gevangenschap.

Al jaren zet hij zich in tegen wilde dieren in dolfinaria over de hele wereld. Geeft lezingen, zoals nu, overal, en doet wat hij kan, om mensen te overtuigen van het feit, dat deze dieren niet in ‘n badkuip thuishoren, maar in de zee. Dat deze Dolfijnen in ‘t Dolfinarium geen dolfijnen meer zijn, maar marionetten voor eten/geld.

Anno 2016 is dat uit den boze! We kunnen geen dino’s meer levend maken, zonder over hen te kunnen leren. Dolfijnen springen niet door hoepels in ‘t echte leven, men leert er alleen hoe de Mens deze dieren uitbuit voor eigen gewin. Meer niet. En de dieren hebben nog nooit zee gezien/geroken, of 40 mijl kunnen racen door de zee, of met soortgenoten kunnen jagen op vis. Omdat ze geboren zijn in gevangenschap, en niet beter weten, dan in ‘n badkuip met niets te leven. Geen andere dieren of planten, alleen chloor waardoor ze uitslag krijgen. In zo’n kleine badkuip weerkaatst hun sonar, die ze altijd gebruiken in zee om met elkaar te communiceren, en om voedsel te zoeken, die een grote reikwijdte heeft, weerkaatst constant in die badkuip, waar ze

Dus horendol van worden. Heel veel van deze dolfijnen krijgen antidepressiva, in ’n visje door hun strot geduwd, om ’t enigszins dragelijk te maken, voor sommige dolfijnen.

Om je voor te stellen hoe dat moet voelen voor ons mens? Sluit jezelf op in de badkamer, en krijg daar 3x per dag eten, en daar blijf je zitten, een dag/week/jaar. Begrijp je nu hoe deze dieren zich voelen? Zij horen vrij te zijn, net als wij.

Hetzelfde geldt voor Orca Morgan, die door het Dolfinarium is verhandeld aan Spanje, dit dier had zichzelf op de kant geworpen waar zij 10 minuten doodongelukkig bleef liggen. Een stil en in en in triest protest, want zij komt wel uit het wild, en omdat zij in Nederland op ’t strand was aangespoeld, omdat ze hulp behoefte, daarna is ze niet uitgezet in zee, nee, daarvan dachten ze, hier kunnen we geld uit halen, en is ze verhandeld naar Spanje. Het is bekend, dat het niet goed gaat met Morgan. Zij weet WEL beter. Het wordt tijd dat mensen hun ogen & oren openen, en zich realiseren, dat deze uitbuiting van deze dieren moet stoppen. En wel dit jaar nog.

Ric O Barry zette uiteen in de kamer, middels een film, over het leven van de dolfijnen, en waarom hij als ex trainer zijnde het al jaren voor ze opneemt, om alle Dolfinaria over de hele wereld dicht te krijgen. Daarna konden Kamerleden 3 stuks vragen stellen. Sommigen hadden zeker niet goed geluisterd, want Ric had het duidelijk uiteen gezet, maar toch, vertelde hij nogmaals, waarom ’t Dolfinarium in Harderwijk moet sluiten.

Ik hoop dat de politiek hier een duidelijk standpunt over inneemt, sluiten die hap. En laat deze dieren oud worden in een vrijplaats, waar de dieren in zout water rustig oud kunnen worden, zonder kunstjes, en geen horde mensen meer die klappen wanneer ze gemanipuleerd worden om dingen te doen voor eten.

De zaadjes zijn gepland, nu wachten opdat ze zullen ontkiemen.

Ric O Barry in Tweede kamer

 

Marjon

 

Ric O Barry in Parlement in The Hague, The Netherlands.

I wanted so badly to be there ontime in the Parlement. I had never been inside this building, but thanks to my legs, which had never biked this hard to be intime. So luckely I had plenty of time, to give my red head some time to cool down. This is also one form of sports by the way;)

The sad thing was that there were not that many parlement members, to  hear Ric O Barry explain why the Dolfinarium has to close.. There was also another debate going on in another room, I saw on one of many TVs there. When I entered the Parlement, had both my bags and coat as myself which had to go through a detection gate, and YES! The alarm went off .. do you have something in your clothes ? Belt or something? No, I said, “Well my necklace and bra ‘! He could not laugh, the moody man, so I could put my arms wide, som y body could  exhale, and then he ran the detector over my body! Ofcourse I could go through 😉

I had passed that test and got a sticker, and I had to put my stuff away in a locker. It wasn’t allowed to take pictures inside.

Armed with my phone we walked up the escalator and into the chamber, where many activists already had their hearts in the right place.

They started a little later than planned, and then Ric O Barry came in, I only know him from the stories / photos and videos online.

The dolphin trainer who trained Flipper, the famous dolphin,  in the 70 ties. Which improved his life, and went to edcutate people about Dolphins in captivity, how wrong that is..

For years he has been committed against wild animals in aquariums around the world. He has given lectures, as he would now, everywhere, and does what he can to convince people of the fact that these animals do not belong in one bathtub, but in the sea. That these Dolphins in  the Dolphinarium aren’t dolphins anymore, but puppets for food / money.

Anno 2016 it is out of the question! We can’t make dino’s alive, without being able to learn about them. Dolphins don’t jump through hoops in ‘t real life, the only thing you learn there is just how Human exploiting these animals for money. Nothing more. And the animals have never seen / smelled the sea, the free dolphins swim 40 miles a day in the sea, which they can only dream off. They hunt with their family’s  on fish. Because these dolphins were born in captivity and don’t know any better, than to live in a bathtub with nothing in there. No other animals or plants, only chlorine which gives them rashes. In such a small bathtub their sonar relects on the concreet, they always use this at sea to communicate with each other, and in search for food, which has a large scope, reflected constantly in the bathtub, where they go nuts because of the echo on dayly basis.Many of these dolphins get anti-depressants in a prepared fish to eat,

To imagine how it must feel for us humans? Lock yourself in the bathroom, and get food there 3 times a day, and you sit there, one day / week / year. Perhaps you will understand how these animals must feel? They need to be free, just like us.

The same goes for Orca Morgan, who was traded by the Dolphinarium to Spain, this animal had thrown herself on the concreet where she remained 10 minutes quietly. A quiet, and sad protest, because she comes from the wild, and she knows better.She washed up on a Dutch beach in the Netherlands, in need for help, she wasn’t released back into sea. It is well known that she isn’t happy there. And it’s very dangerous for her to lay there for so long, because of her weight her organs could give in. It is time that people open their eyes and ears, and realize that this exploitation should stop. And it has too stop this year.

Ric O Barry explained in the chamber by means of a movie about the life of dolphins, and why he as a former trainer being their voice for them, to close dolphinariums all over the world. Members of the Parlement could ask questions. Some had certainly not been listening, because Ric had clearly told already what they asked then but again he explained why they have to close Dolphinarium in Harderwijk.

I hope that politics takes a clear position on this matter. And let these animals go to a sanctuary, where the dolphins can swim in salt water can become old, without doing tricks, and loads of people will applaud when they get fed. No let them give their peacefull last years.

The seeds are planted, now waiting if they will germinate.

Marjon

47a

49a.1

60a.1

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s