Free Hugs 2016 (met ‘n randje) Free Hugs in English for this year !

Freehugs 2016

2a

Vol goede moed fietste ik met de wind in de rug vanmiddag naar het Centrum. Gepakt met Freehug bordjes & uiteraard mijn camera, fietste ik op mijn route door ’t drukke Den Haag, omdat alle mensen nog even schapjes moesten doen. Alles of nog ’n beetje, of iets vergetens. Ik fietste over de Noordwal, en keek of Cis er nog was, maar zij was al onderweg, dus vervolgde mijn weg. Ik parkeerde mijn fiets bij Byciclette die gratis is op ’t buitenhof. En zo liep ik naar de Passage, waar Cis, Esther & T, al aan een bakkie zaten.

We hadden er zin in. Dus na ’n heerlijk bakkie, liepen we naar de Kerstboom, en ik zette het eerste bordje ‘ Free Hugs ‘ neer, en daar was de meneer van De Beveiliging. ‘Er was geklaagd, of we weg wilde gaan ‘ Ik zei geklaagd? T ging gelijk de winkel op links binnen, om te vragen of zij last hadden van ons, we stonden er net. “Nee’ was ’t antwoord, en bij bij Apple naar binnen, en sprak de Manager aan ‘ Hebben jullie last van ons? ‘ Nee hoor lachte hij en gaf T ’n dikke knuffel, onderwijl sprak Cis met de beveiliger, We waren commercieel, een groot Vraagteken verscheen er op ons voorhoofd, ‘ Meneer wij staan hier liefde uit te delen ‘ Dit doen wij al vier jaar op deze plek, en nu op eens uit het niets is er geklaagd? ‘ ‘ Ja,’ zei de man ‘ Jullie beletten om mensen de winkel binnen te gaan ‘ Ons vraagteken werd alleen maar groter. Ik zei ‘ En de Koninklijke Schouwburg staat er ook? Zij wel? “ Zij hebben ’n vergunning ‘ zei de man. ‘Ik werd heel boos ‘ en liep dus maar even weg. Wat was dit voor onzin ? Esther zei ‘ Dit is openbare straat, en wij mogen hier gewoon staan, en we gaan niet weg ‘ De beveiliger haalde alles uit de kast, maar wij zeiden, ‘ Ons krijg je niet weg, en wij staan hier tot 15 uur ‘ Hij vroeg ’t nog ’n keer aan mij ‘ Dus jullie gaan niet weg ?  ‘  “ Nee ‘ zei ik. Laat hij de politie er maar bij halen, wat ’n onzin. Onderwijl knuffelden wij vrolijk door, en men kon het zoals altijd zeker waarderen, dat wij er stonden. De beveiliger liep weg, en kwam nog ’n paar keer kijken, tot dat Oom agent aankwam lopen. Hij herhaalde wat de beveiliger zei ‘ Kunnen jullie elders gaan staan ? ‘ Ik zei wij staan hier al vier jaar lang. Hij zei ‘ Ik kan jullie niet dwingen, maar we kunnen dit toch gezamenlijk oplossen ? ‘ Ik had al pijn in m’n rug van ’t staan, en stelde voor om ’n bakkie te gaan doen.

Het komt er dus op neer, wanneer je iets commercieels wilt doen, en in de Passage wilt staan hier een vergunning voor kunt aanvragen. Dan mag dat allemaal wel. Maar kom je iets doen vanuit je hart, en wil je stukje medemenselijkheid tonen, wordt je de Passage uitgejaagd.

Ondanks de heerlijke knuffels, de lieve mensen, die we hebben geknuffeld & gesproken, zit er toch ’n randje aan dit jaar, eentje die er niet aan hoort te zitten. Ik dank alle knuffelaars, voor hun liefde & hun tijd, het was heerlijk jullie weer te zien, en te knuffelen.

Ik wens iedereen liefdevolle dagen toe, en ’n vredig 2017 !!!

Marjon

1a

With a good mood, I rode, with the wind in the back, this afternoon to the Centre. Packed with Freehug signs and of course my camera, I cycled to my route through busy The Hague, because all people have to do as perches. All or even one bit, or forgotten stuff. I cycled to the Noordwal, to look  whether Cis was still there, but she was already was on her way, so continued on my way. I parked my bike at Byciclette which is free at the Buitenhof. And so I walked to the Passage, where Cis, Esther & T, already sat down to have a coffee.

 

We were excited,and ready. So after one delicious cup, we walked to the tree, and I dropped the first sign ‘Free Hugs sign’ at the christmastree, and there was the gentleman of the Security. “There was complained, if we wanted to leave,” I said, complaint? T went straight in to the store on the left , to ask if they we’re bothered by us, we were just there. “No” was “t answer, and again T went into the Apple store, and spoke to the manager ” Do we bother you with being out here? “No, he laughed and gave T ‘s big hug, meanwhile Cis spoke to the security guard, we were commercial, a huge question mark appeared on our foreheads,” Sir, we are here to share the love “We do this for four years at this place, and now suddenly out of nowhere there are complains? “” Yes, “the man said,” You prevent people to enter the store “Our questionmark grew even bigger. I said, “And the Royal Theatre is there? They do sell stuff that’s allowed?? “They’ve got a permit” the man said. “I became very angry,” and I walked away for a moment. What was this for nonsense? Esther said, “This is a public street, and we can just stand here, and we’re not leaving” The security guard pulled out all the excuses, but we said, ‘We wont go away, and we are here until 15 pm “He asked  me one more time, “So you’re not leaving? “” No, “I said. Let him get the police, what a nonsense. Meanwhile we snuggled happily, and the people we’re appreciating it as always, that we were there. The security guard walked away, and called the cops, we kept on hugging until a policeman arrived on foot. He repeated what the security guard said, ‘Can you stand elsewhere? “I said we have been here for four years. He said, “I can not force you, to leave but we can solve this together? “I had pain in my back  from standing anyways, and said tot he huggers, let’s go for a drink.

So it comes down to if you want to do something commercial, and want to be to apply for a permit to stand into the Passage. you may . But do you want something from your heart, and you want to show little humanity, you will be chased out of the Passage.

Despite the great hugs, the dear people, we hugged and talked to , there is still a different feeling to this year, one that is not supposed to be there. I thank all huggers, for their love and their time, it was lovely to see you again, and huggle all of you guys !

15a

I wish everyone loving days ‘, and’ n peaceful 2017 !!!

Marjon

Advertisements

5 thoughts on “Free Hugs 2016 (met ‘n randje) Free Hugs in English for this year !

 1. Pingback: De Ker$tgedachte: Free Hugs-team uit Passage gezet – Haagspraak

 2. opa Water

  Maar de vraag blijft ….zijn er arrestaties verricht ? Het lijkt me een typisch geval van verstoring openbare orde …

  Reply
 3. Mirjam

  Ik stond daar bij enen en werd helemaal blij van die mensen met hun bord voor een gratis hug. Heb een hele warme hug gekregen! Mn hele dag bleef goed! Schande dat ze zo bejegend werden. Volgend jaar graag nog meer knuffelaars!!!!!!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s