Dit Nooit Meer – This Never Again

En dan word ik wakker vandaag op 23 Mei 2017, en lees ik online dat er ‘n bomaanslag is geweest in Manchester, in ‘n stadion waar op dat moment een concert aan de gang was.

De slachtoffers zijn over ‘t algemeen jong, tieners,…

Dodental 22 en 59 gewonden is voor nu de stand.

De zoveelste aanslag. En toch raakt ‘ie, toch raakt ‘ie mij, de beelden en verhalen die voorbijkomen, doen een brok in de keel opkomen, en m’n ogen houden het niet droog. Onbegrip maakt zich meester, hoe kun je,… wat bezielt je, hoe ziek, te idioot voor woorden moet je zijn, dat jij ‘t een goed plan vindt, om ‘n spijkerbom te maken, deze op lijf te dragen, en op ‘n avond als gisteren, de orde weet te verstoren, door jezelf op te blazen, op een plek waar jonge mensen bijeen zijn voor ‘n concert.

Het kan niets persoonlijks zijn geweest, want dit was zo random, dat iedereen hierbij geraakt zou kunnen worden. Dat jij in jouw hoofd hebt zitten, dat dit is wat jij moet doen, dat jij hiervoor een bonus zal krijgen in ‘t hiernamaals. Hoeveel mensen hebben op jou ingepraat, hoe vervreemd ben je van allen die je liefhad, geïndoctrineerd, door mensen die nog minder geweten hebben, loopjongens voor zich laten werken, en ze zo te bewerken, dat ze instaat zijn, om zichzelf op te blazen. Voor wat, wat hopen ze hiermee te bereiken, wat hopen ze hiermee te winnen.

Ik geloof er niets van dat hier niet ‘n spil van mensen achter zit. Ergens ligt ‘n oorsprong van hoe het ooit begon. Net zoals bij al die andere mensen die onschuldige mensen, die zijn omgekomen bij deze aanslag. Zij waren wel omringt door liefde, en liefdevolle ouders, opdat zij aanwezig konden zijn bij hun popidool. Die nu ook een schuldgevoel heeft van hier tot aan Tokio.

Hoe liefdeloos moet je zijn, kun je zijn als IS. Die zich blijft verschuilen achter de Koran, al is dit allang achterhaalt, dat zij ‘n moordmachine zijn, die willen ontwrichten, verkrachten, overnemen, zichzelf verrijken, vrouwen misbruiken, mensen brainwashen. kinderen vermoorden, en de andere kinderen brainwashen &  trainen, ‘t aanzetten tot geweld, en waarom? Omdat ‘t kan, gewoon daarom.

Dit heeft met geen enkele religie te maken. Dit is te ziek voor woorden. Hoeveel liefde moeten we hier tegenover zetten, om recht te breien wat krom is. Is dat mogelijk. Zal het ooit aankomen bij de juiste mensen. Zullen we de eventuele volgende keer kunnen verijdelen, dat we er op tijd bij zullen zijn, om hen die al vervreemd zijn van onze maatschappij op tijd te kunnen stoppen voordat?

Ik hoop het zo. Mijns inziens zijn we hier op aarde om te leren, te groeien, elkaar te stimuleren, te omarmen, en over onze verschillen te praten, van juist elkaar te leren, ook al houden we niet allemaal van dezelfde kleur, ook te leren dat dat de wereld juist mooier kleurt.

Op Woensdag 10 mei 2017 stond ik voor de poort van Auschwitz in Polen. Geheel vrijwillig, om te voelen wat ik voelde, om met mijn eigen ogen te aanschouwen hoe het was daar moet zijn geweest in dat concentratiekamp. Mijn harde schijf is nog nooit zo snel volgeraakt door de gevoelens & indrukken die ik daar opdeed. Vele dingen gelezen, die ‘n mens niet voor mogelijk houdt, dat mensen dit elkaar aan kunnen doen. De exposities zijn indrukwekkend ingericht, waardoor je ‘n pijnlijk duidelijk beeld krijgt, van hoe inhumaan de Duitsers zijn geweest tegenover de gevangen, van alle leeftijden, rangen en standen.

Grote groepen mensen liepen er stil en zwijgzaam rond, barak in barak uit, tot ook hun harde schijven vol raakten met indrukken, die je ondanks de boeken en films, niet zo tot je krijgt, als dat je zelf daar staat, op dezelfde grond, waar eens zij stonden, machteloos, alleen, gevangen, doen wat er gezegd wordt, of ‘t bekopen met gas of ‘n kogel.

Het was druk, wat hoopvol stemt, waardoor je denkt, deze inktvlek moet nog altijd 77 jaar na dato verspreid worden over de wereld, om mensen hiervan te laten leren.

DIT NOOIT MEER.

Spijtig genoeg, leert de mensheid slecht, van andermans fouten, en vindt men keer op keer opnieuw ‘t wiel uit, om door machtsmisbruik te krijgen, wat ze hebben willen.

Evenals gisteravond.

Noem mij ‘n idealist. Ik hou vast aan het feit dat haat niet het antwoord is, daar is nog nooit iemand beter van geworden. Dus heb elkaar lief, en let ook op degene, die eenzamer zijn dan anderen, opdat zij geen prooi kunnen worden voor wie dan ook!

Ik heb je lief !

M

nintchdbpict0003260662931

And then I wake up today on May 23, 2017, and I read online that there has been a bomb attack in Manchester, in a stadium where a concert was in progress.

The victims are generally young, teens, …

Dead 22 and 59 were injured .

Another attack. And yet, “it touches me, the images and stories that appear, gives a lumb in my throat, and my eyes don’t keep it dry. Incomprehensionalbe, how can anyone do this, what do you care, how sick, too idiotic for words, how could you have this in your mind, that you had a good plan to make a nail bomb, wear it on your body and, on an evening like last night, disturbing the order by blowing yourself up in a place where young people were together for a concert.

It could not have been personal because it was so random that everyone could be affected. That you ve told yourself that this is what you schould have to do, that you will get a bonus in the afterlife. How many people have spoken to you, how alienated are you from all those who really love you, indoctrinated, by people who have less consience , to have men working for themselves, and to manipulate them so that they are able to blow themselves up. For what purpose, what do they hope to achieve with this, what do they win?

I do not believe that there is no allot of people arround this guy. Somewhere there is an origin of how it ever began. Just like all those other people who are innocent people who died from this attack. They were surrounded by love and loving parents so that they could be present at their popidoles concert. The young singer who has a huge guilttrip for what has happend .

How loveless could you have been, like IS. Who continues to hide behind the Qur’an, though it has long been said that they are a murderers who wants to provide chaos, rape, take over, enrich themselfes, abuse women, brainwash people. Kill children and brainwash and train other children, teach them that violence is the answer, and why? Because it can, that’s why.

This has nothing religion to do. This is too sick for words. How much love should we put in place here, to straighten what is crooked? Is that even possible. Will it ever come to the right people. Will we be able to prevent a next time that we will be to stop those who are trying to alienated us from our society in time before?

I hope so. In my view, we are here on earth to learn, grow, stimulate, embrace, talk about our differences, learn from each other, even though we do not all love the same color, also to learn that the The world just looks more beautiful, being different.

On Wednesday, May 10, 2017, I stood before the gate of Auschwitz in Poland. Wholly voluntarily, to feel what I felt, to see with my own eyes how it should have been there in that concentration camp. My hard drive has never been so quickly full, by al the emotions and impressions I gained there. Ive read many things, which makes you think it’s not possible, that people can do this to each other. The exhibits are impressively decorated, giving you a painfully clear picture of how inhuman the Germans have been towards the prisoners of all ages, ranks and positions.

Large groups of people walked silently around, barracks in barracks out, until their hard drives were full of impressions, which you don’t get to you, as when you read books and watch movies. Now I stand here, as did they, powerless, alone, captured, do what is being said, or find yourself killed either by gas or a bullet.

It was busy, hopeful, what you think, this ink spot still has to be spread over the world even 77 years after the end of World War II, to let people learn from it.

THIS NEVER AGAIN.

Unfortunately, humanity learns badly, from other people’s mistakes, and people find ways to capture power, and abuse it, to whatever they feel like or where ever they want to go.

Like last night.

Call me an idealist. I hold on to the fact that hate is never the answer, no one has ever become better. So love one another and pay attention to those who is more lonely than others so that they can not become a prey towards anyone!

 

I love you !

 

M

nintchdbpict000326094110

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s