Tag Archives: Scheveningen strand

Amnesty herdenkt Duniya op Scheveningen Strand in English and Dutch

Gisteren was er een bijeenkomst van Amnesty Den Haag. Om alle mensen te herdenken, die het leven lieten bij de overtocht over zee. Duniya uit Ethiopië is één van de zeker 5083 mensen die in 2016 in de Middellandse Zee verdronken. Vandaag stonden we stil bij haar overlijden en dat van alle anderen wier naam we niet kennen. Haar naam was groot in het zand geschreven.

Yesterday there was a meeting of Amnesty The Hague. To commemorate all those who died in the sea crossing. Duniya from Ethiopia is one of the sure 5083 people drowned in the Mediterranean in 2016. Today we stopped by her death and that of all the others whose names we do not know. Her name was written large in the sand.

Duniya’s man vertelde over de omstandigheden, waar hij en zijn vrouw, en twee maanden oude dochtertje in moesten zien te overleven in hun thuisland. Hoe zij op de boot werden gezet, en in de Middellandse zee op ‘n andere boot, die al heel vol was met vluchtelingen, waardoor deze boot kapseisde, en ze met z’n allen rondom middernacht in het water vielen. Hij had ‘t geluk dat hij in de omgeving van ‘n rivier was opgegroeid, en daarom kon zwemmen, zijn vrouw en dochtertje niet, en zij verdwenen in de golven. Hij kon naar ‘n reddingsboot zwemmen, en klom aan boord, hij redde drie mensen uit het water, maar nummer vier mocht niet meer aan boord komen van de mensen smokkelaars, hij kreeg ‘n mes op z’n keel.

Duniya’s husband talked about the circumstances in which he and his wife and two-month-old daughter had to survive in their homeland. How they were put on the boat, and in the Mediterranean Sea on one other boat, which was already full of refugees, making this boat capsize and they fell in the darkness of midnight, in the water. He had the luck that in he had grown up in the area of a river, and therefore he could swim, his wife and daughter couldn’t, and they disappeared in the waves. He was able to swim to another boat and climbed aboard, he rescued three people from the water, but number four was not allowed to board so the smugglers said, he got a knife at his throat.

Duniya's man

 

Kiki Schippers, die de Annie M.G.Schmidt prijs heeft gewonnen met haar lied ‘ Er spoelen mensen aan ‘ zong dit toepasselijke lied op het strand.

 

Kiki Schippers had won the Annie M.G.Schmidt price for her song ‘ People are floating ashore’ which she song beautifully.

 

Daarna werden er bloemen uitgedeeld, die we in Duniya’s naam zouden leggen door jong en oud.

Then flowers we’re handed out to put them in Duniya’s name. By young and old people.

Duniya’s man legde als eerste een bloem in haar naam.

Duniya’s husband put the first flower in her name.

Al dat restte was Duniya’s naam in bloemen.

Al which left behind was Duniya’s name in flowers.

Marjon

 

~We on this continent should never forget that men first crossed the Atlantic not to find soil for their ploughs but to secure liberty for their souls. ~Robert J. McCracken ~

~ We should not forget the richness of living in freedom, while people on the other side of the planet have been fighting for such wealth their whole life ~ Marjon van der Vegt

Advertisements